Pomiary hałasu w środowisku – poziom średni czy maksymalny?

Pomiary hałasu w środowisku

Pomiary poziomu hałasu w środowisku to szeroka grupa pomiarów akustycznych, związana z występowaniem w środowisku źródeł hałasu. Mogą to być stałe instalacje przemysłowe (fabryki, wentylacja klimatyzacja budynków etc.) lub hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy…). Obowiązujące normy przewidują również możliwość oceny „nieokreślonych” źródeł hałasu, według wymagań dla „pozostałych obiektów i działalności, będącej źródłem hałasu”.

W zależności od źródła hałasu, różny jest sposób pomiaru oraz kryteria stosowane do oceny. Masz wątpliwości, czy Twój sąsiad nie wytwarza nadmiernego hałasu? A może Twoja nieruchomość jest narażona na podwyższony hałas komunikacyjny? W obu przypadkach, najlepiej wykonać pomiar poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi normami i rozporządzeniami, aby poznać faktyczny stan według przepisów.

Hałas lotniczy – szczególny przypadek

Szczególnym przypadkiem hałasu środowiskowego jest hałas lotniczy. Charakteryzuje się on zazwyczaj wysokimi poziomami hałasu, wytwarzanymi przez stosunkowo krótki czas – aż do przelotu kolejnego samolotu. W związku z tym, obowiązujące normy przewidują uwzględnienie nietypowego wskaźnika, przy ocenie hałasu lotniczego. Jest to tzw. „średni poziom maksymalny dźwięku” LAmax,śr. Jest on zdefiniowany w normie PN-B-02151-3:1999 jako:
– dla pory dnia, średnia dla operacji lotniczych o poziomie LAmax przekraczającym wartość LAeqD + 20dB, jeśli w ciągu dnia warunek jest spełniony dla min. 16 operacji,
– dla pory nocy jak wyżej, przy czym wartość progowa wynosi LAeqN + 20dB, a minimalna liczba operacji wynosi 8.

Z kolei, wg obecnie obowiązującej normy PN-B-02151-3:2015 (od stycznia 2018 r.), poziom LAmax,śr zdefiniowany jest odmiennie:
– dla pory dnia nie wyznacza się wartości LAmax,śr,
– dla pory nocy jako średnia poziomów maksymalnych LAmax, dla operacji przekraczających wartość LAmax > 70dB, jeśli warunek jest spełniony dla min. 3 operacji,
– występuje dodatkowy warunek polegający na podwyższeniu wymagań normy, jeśli hałas o poziomie LAmax > 70dB występuje min. 5 razy w porze nocy.

Powyższe różnice sprawiają, że konieczne jest przeprowadzenie oddzielnych obliczeń poziomu maksymalnego LAmax,śr dla budynków oddanych do użytkowania przed rokiem 2018 i po tym terminie. Zawiłość przepisów niestety często „umyka” specjalistom, przez co ewentualna ocena braku występowania przekroczeń może być błędna.

Hałas lotniczy a obszar ograniczonego użytkowania (OOU)

W przypadku położenia nieruchomości na terenie Obszaru Ograniczonego Użytkowania lotniska, sprawa ulega dalszej komplikacji. Związane jest to z częstym (błędnym) zupełnym nieuwzględnieniem poziomów maksymalnych przy wyznaczaniu zasięgu OOU. Prowadzi to do nieuzasadnionego odrzucenia pozwu sądowego, bądź wydania niekorzystnego wyroku. Brak uwzględnienia poziomów maksymalnych LAmax w dokumentacji środowiskowej OOU powoduje, że faktyczny zakres negatywnego oddziaływania portu lotniczego jest większy, niż wynika z dokumentów. W takiej sytuacji, pozostaje jedynie przeprowadzenie bezpośredniego pomiaru hałasu na terenie narażonej na hałas nieruchomości. Wyniki takich badań są dowodem na występowanie danych wartości hałasu lotniczego w konkretnym punkcie i charakteryzują się znacznie większą dokładnością, niż wartości wynikające z dokumentacji OOU.

Niezależnie od źródła hałasu, na jaki narażona jest Twoja nieruchomość, zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie pomiarów środowiskowych.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz wzorcowany sprzęt pomiarowy, przez co nasi klienci mają gwarancję otrzymania rzetelnych i prawidłowych wyników.
Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem badań akustycznych skontaktuj się z nami!
Działamy na terenie całej Polski: Warszawa, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań.