W dzisiejszych czasach nie jest odkryciem, że hałas ma szkodliwy pływ na zdrowie człowieka. Jednak pomimo szeroko zakrojonych akcji informacyjnych nadal problem izolacji akustycznej jest zbyt często pomijany. W efekcie w wielu sytuacjach jesteśmy narażeni na problemy zdrowotne wywołane narażeniem na zbyt wysoki poziom hałasu.

Wszędzie tam, gdzie występuje emisja dźwięków powietrznych i drgań zapewnienie odpowiednich barier dźwiękochłonnych i wibroizolacji jest wymagane nie tylko przepisami prawa, ale również zdrowym rozsądkiem. Komfort akustyczny przestrzeni w której przebywamy wpływa na efektywność naszej pracy (mniejsze zmęczenie) i zmniejszenie ryzyka popełniania przez nas błędów. Dlatego w naszym interesie jest to, by zmniejszyć wpływ negatywnych skutków hałasu.

Wspomniany problem występują nie tylko w przemyśle. Z niechcianymi dźwiękami mamy do czynienia również w obiektach użyteczności publicznej, domach wielorodzinnych oraz biurowcach. Konieczność zapewnienia wymaganych przepisami BHP parametrów bezpieczeństwa zmusza do zastosowania m.in. dużych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych czy wyciągarek do wind. Każde z tych urządzeń emituje nie tylko hałas, ale również wibracje, które doskonale przenoszą się po konstrukcji budynku. Brak odpowiedniej izolacji może prowadzić do nadmiernego zmęczenia, dekoncentracji, rozdrażnienia czy rozstroju.

Dodatkowy problem z którym często się spotykamy powstaje przy ocenie prawnej i organoleptycznej. Niestety nie zawsze to, że „słychać” oznacza, że w świetle prawa występują wady. Niestety przy izolacyjności akustycznej ściany czy stropu blisko granicznych wartości podanych przez normy* hałas przedostający się przez przegrody jest dobrze słyszalny. Taka sytuacja jest najbardziej niekomfortowa, gdyż nie możemy się zgłosić nigdzie z naszymi roszczeniami. W takich okolicznościach musimy zwiększać izolację akustyczną na własny koszt.

Od wielu lat zajmujemy się problematyką hałasu w naszych projektach akustycznych budując konstrukcje ograniczające jego destrukcyjny wpływ na nasze zdrowie. Podczas tego okresu spotkaliśmy się z problemami, które można skategoryzować w kilku grupach:

1) Hałas zewnętrzny – wywołany zbyt wysokim poziomem hałasu przedostającym się z zewnątrz, lub wadliwą konstrukcją ścian, stropów, wentylacji, okien, drzwi itp. Rozwiązaniem jest izolacja akustyczna.

2) Hałas „pogłosowy” – wywołany zbyt dużym czasem pogłosu, utrudniający komunikacje i powodujący zmęczenie rozmówców. Rozwiązaniem jest odpowiednia adaptacja akustyczna.

3) Hałas od urządzeń i maszyn – spowodowany złą izolacją akustyczną maszyn i/lub złym ich rozmieszczeniem. Rozwiązaniem jest zarówno izolacja jak i adaptacja akustyczna.

4) Hałas od instalacji technicznych – spowodowany złą konstrukcją wentylacji, nieprzemyślaną budową ciągów technicznych, doborem złej jakości urządzeń.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy nie narażasz się na szkodliwe skutki działania hałasu, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

 

Wykonujemy badania akustyczne wg norm:

 • PN-B-02156:87
 • PN-B-02151-2:87
 • PN-B-02171:87
 • PN-B-02151-3:1999
 • PN-B-02151-3:2015
 • PN-EN ISO 140-4
 • PN-EN ISO 140-5
 • PN-EN ISO 140-7
 • PN-EN ISO 16283

Za głośno

Ciężko jest unikać hałasu. Głośno jest na ulicach, w szkołach, w domu i w pracy – wszędzie. Hałasują tramwaje, samoloty, turbiny wiatrowe, prace budowlane. Jak głośno jest naprawdę, a jak głośno może być? Określają to polskie normy, które mówią o dopuszczalnych poziomach dźwięku w różnych miejscach – w pracy, mieszkaniu czy szpitalu oraz o metodzie wykonywania pomiarów.

Co mierzymy

Większości znane jest pojęcie decybela – jednotski miary głośności. Jednak w przeważającej ilości krajów świata (również w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce) normy wszystkie wartości podają w decybelach A. Jest to miara głośności biorąca pod uwagę właściwości ludzkiego słuchu – dla różnych częstotliwości słyszymy odmiennie – a więc najbardziej adekwatna do oceny dokuczliwości hałasu, bo odnosi się do tego, jak w rzeczywistości słyszymy.

Należy także wiedzieć o tym, że według norm wszystkie wartości są uśrednione – wyznacza się równoważny poziom dźwięku. Jest to taki zastępczy stały poziom dźwięku w czasie, który powoduje taki sam skutek energetyczny, co mierzony dowolnie zmienny dźwięk w tym samym czasie.

Rys. 1. Zmiany poziomu dźwięku A hałasu w trakcie 8-godzinnego dnia pracy i opowiadający im równoważny poziom dźwięku A.

Przed czym chronimy

Według polskiej normy PN-87B-02151-01 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach, pomieszczenia mieszkalne, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej nalezy chronić przed:

 •  hałasem zewnętrznym – spoza budynku;
 •  hałasem od instalacji i urządzeń technicznych, stanowiących wyposażenie budynku;
 •  hałasem wytwarzanym przez użytkowników innych pomieszczeń oraz przez urządzenia powszechnego stosowania, które nie wchodzą w skład technicznego wyposażenia budynku;

W myśl tej normy jako pomieszczenia chronione należy rozumieć pomieszczenie przeznaczone do przebywania ludzi, oprócz kuchni i pomieszczeń sanitarnych w mieszkaniu, dla których określone są dopuszczalne poziomy dźwięku A.

Zmierzone poziomy dźwięku A pochodzących od wyżej wymienionych źródeł hałasu nie mogą przekraczać wartości określonych w PN-87/B-02151/02.

Jak mierzymy

Tak jak wcześniej wspomniano, zmierzone wartości hałasu uśrednia się w celu uzyskania równoważnego poziomu dźwięku. Istotnym parametrem jest tutaj czas oceny.

Wg. normy PN-87B-02156-03 Metody pomiaru dźwięku w pomieszczeniach, czas oceny poziomu dźwięku A w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego oraz szpitalach i sanatoriach, należy przyjmować następująco:

 •  w dzień w godz. 6:00-22:00 -nieprzerwalnie przez najniekorzystniejsze 8h;
 •  w nocy w godz. 22:00-6:00 -nieprzerwalnie przez najniekorzystniejsze 1/2h.

Należy ustalić z hałasem jakiego typu mamy do czynienia: ustalonym czy nieustalonym, bo od tego zależy dobranie czasu pomiaru (może być on krótszy niż czas oceny).

 • hałas ustalony – poziom dźwięku A w okreslonym miejscu zmienia się w czasie nie więcej niż o 5 dB,
 • hałas nieustalony – poziom dźwięku A w określonym miejscu zmienia się w czasie więcej niż 5 dB.

Dla pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi norma PN-87B-02156-03 określa następujące warunki przeprowadzania pomiaru:

Dla hałasu ustalonego czas pomiaru należy przyjąć w granicach 3-5 minut i sprawdzać, czy w ustalonym czasie hałas rzeczywiście jest ustalony, natomiast dla hałasu nieustalonego czas pomiaru trzeba dobrać tak, żeby występowały w nim wszystkie zmiany poziomu dźwięku typowe dla danej sytuacji lub źródła hałasu.

W czasie pomiaru drzwi i okna powinny być zamknięte. Jeżeli w pomieszczeniu jest wymagana wentylacja przez otwory to pomiar powinien odbywać się przy ich otwarciu. Na czas pomiaru należy wyłączyć wszystkie źródła hałasu, a badanie powinno odbywać się w pomieszczeniu umeblowanym zgodnie z jego przeznaczeniem. Na czas badania w pomieszczeniu mogą przebywać dwie osoby do obsługi mierników.

Punkty pomiarowe mają być umieszczone na wysokości 1,2m od podłogi ( z dziesięciocentymetrową tolerancją błędu). Odległość od ścian powinna wynosić co najmniej 1m, od okien 1,5m. Osoba obsługująca miernik nie może stać bliżej niż 0,5m od mikrofonu, który powinien być skierowany membraną do sufitu.

Ilość punktów pomiarowych nie powinna być mniejsza od 3, chociaż w bardzo małych pomieszczeniach można zastosować 1 punkt pomiarowy w środku pomieszczenia. W pomieszczeniach o objętości większej niż 60m3  liczba punktów pomiarowych powinna być większa niż 3.

Procedura pomiaru w pomieszczeniach technicznych nieco różni się od tej stosowanej w pomieszczeniach mieszkalnych. Ogólne wymagania, jak zamknięcie drzwi i okien oraz usytuowanie punktów pomiarowych nie zmieniają się, natomiast membrana mikrofonu powinna być skierowana na źródło hałasu. Pomiar powinno przeprowadzić się w co najmniej 3 punktach, a w przypadku bardzo małych pomieszczeń – w jednym, umieszczonym w odległości 1m od najgłośniejszej części urządzenia.

Kiedy przedmiotem badania jest określenie poziomu dźwięku A konkretnego źródła hałasu, np. od pewnego urządzenia czy instalacji, trzeba określić poziom tła akustycznego. Mierzy się je w tych samych punktach, w których mierzony był hałas konkretnego źródła, bezpośrednio przed lub po właściwym pomiarze, w tym samym czasie oceny. Dźwięki przypadkowe takie jak remont czy donośne głosy na klatce schodowej lub z zewnątrz budynku nie należą do tła akustycznego.

Otrzymane wyniki analizuje się w sposób okeślony w normie PN-87B-02156-03 i porównuje z wartościami określonymi w PN-87B-02151-02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Jeżeli występują przekroczenia normy, należy podjąć działania akustyczne obniżające poziom dźwięku.

Jak głośno może być

Norma PN-87B-02151-02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach szczegółowo określa dopuszczalne poziomy dźwięku A w pomieszczeniach w zależności od ich przeznaczenia oraz hałasu pochodzącego od urządzeń w pomieszczeniach technicznych.

 

Tabela 1. Dopuszczalne poziomy dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi wg. normy PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Lp.

Przeznaczenie pomieszczenia

Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu łącznie
w dB

Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem

Średni poziom dźwięku A (dla hałasu ustalonego*) lub równoważny poziom dźwięku (dla hałasu nieustalonego**)

Maksymalny poziom dźwiękuA przy hałasie nieustalonym**

dzień

noc

dzień

noc

dzień

noc

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych, internatach, domach rencistów, domach dziecka, hotelach, hotelach robotniczych

40

30

35

25

40

30

2

Kuchnie
i pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach

45

40

40

40

45

45

3

Pokoje w hotelach kategorii II
i niższych

45

35

40

30

45

35

4

Pokoje
w domach wczasowych***

40-45

30-35

35-40

25-30

40-45

30

5

Pokoje chorych w szpitalach
i sanatoriach za wyjątkiem pokoi
w oddziałach intensywnej opieki medycznej

35

30

30

25

35

45

6

Pomieszczenia łóżkowe w oddziałach intensywnej opieki medycznej

30

30

25

25

30

35

7

Sale operacyjne, pokoje przygotowania chorych do operacji

35

30

35

35-30

8

Gabinetybadań lekarskichw przychodniach
i szpitalach, pomieszczenia psychoterapii

35

30

35

30

9

Pokoje lekarskie, pielęgniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne
(za wyjątkiem działów technicznychi gospodarczych)

40

30

35

25

40

30

10

Laboratoria medyczne, pokoje recepturowe
w aptekach

40

35

40

11

Pokoje dla dzieci w żłobkach,
klasy w przedszkolach

35

30

35

12

Klasy i pracownie szkolne (za wyjątkiem pracowni zajęć technicznych), sale wykładowe, audytoria

40

35

40

13

Sale konferencyjne

40

35

40

14

Pomieszczenia do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji uwagi

35

30

35

15

Pomieszczenia administracyjne bez wewnętrznych źródeł hałasu

40

35

40

16

Pomieszczenia administracyjne
z wewnętrznymi źródłami hałasu, pomieszczenia administracyjne w obiektach tymczasowych

45

40

45

17

Sale zajęć
w domach kultury****

35-45

30-40

40-50

18

Sale kawiarniane i restauracyjne

50

45

*****

19

Sale sklepowe

50

45

*****

* -np. pochodzące od centralnego ogrzewania, wentylacji, stacji transformatorowych,

** -np.pochodzące od urządzeń dźwigowych, z zsypów na śmieci itp.,

*** – należy przyjmować indywidualnie w podanych granicach w zależności od kategorii obiektu,

**** – należy przyjmować indywidualnie w podanych granicach w zależności od rodzaju zajęć,

***** – nie normalizuje się wartości maksymalnych.

Działamy w całej Polsce. Mamy za sobą relalizacje m.in. w takiech miastach jak: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź, Trójmiasto, Lublin, Konin, Piła, Szczecin, Gdańsk i wiele innych.